Adatkezelési Tájékoztató

A noproblemo.hu honlap tudlajdonsa és üzemeltetője, Sarró Attila, a továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, és kijelenti, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés összhangban van és megfelel a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió rendeletében meghatározott elvárásoknak, így különösen a lentebb felsorolt jogszabályoknak.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei, partnerei személyiségi jogainak, a személyes adatainak védelmében. Kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Ön személyes adatait gondosan kezeli, minden adatkezelési helyzetben vagy tájékoztatja, vagy hozzájárulását kéri az adott adatkezeléshez.

Mikor honlapomra látogat, levelet ír nekem, pl. a honlap kapcsolatfelvételi űrlapján, e-mailben, vagy messenger-en, sms-ben, felhív telefonon, vagy megkeres személyesen, vagy én keresem fel Önt, illetve ha valamelyik szociális hálón lép velem kapcsolatba és veszi igénybe az a noproblemo.hu szolgáltatásait, az adatait az itt leírtak szerint kezelem, ezért pl. az Általános Szerződési Feltételeket is az itt leírtakkal összefüggésben olvassa!

Az Adatkezelő adatai

Sarró Attila
Mobil: + 36 70 628 0177
Email: attila@noproblemo.hu
Cím: 1146 Budapest, Telepes u. 49/A
Adószám: 58195686-1-42
Hivatali órák: hétköznap: 09:00 - 17:00

 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (2016. április 27.), GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 
 

 

1. „érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; ebben a tájékoztatóban általában: „Ön”.

 

2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;

azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, kulönösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, (pl. IP-cím), vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Ez utóbbiak a személyes adatok különleges kategóriájába esnek, melyeket az Adatkezelő sem a weboldalán sem más tevékenységeiben alapvetően nem használ, és kéri felhasználóit, ügyfeleit, partnereit, hogy ilyen jellegű adatok megadásától tartózkodjon! (Ilyenek különösen: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló adatok, az egészségügyi adatok, és a szexuális életre, ill. szexuális irányultságra vonatkozó személyes adatok köre). Ez alól kivétel lehet az egészségügyi állapot megadása bizonyos esetben, de ilyen különleges adatkezelés esetén, az adat felvételekor adunk tájékoztatást, és kérjük be az érintett kifejezett hozzájárulását.

3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

4. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy,  amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

5. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,  amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenul kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; Hallgatás, vagy egy előre kipipált jelölőnégyzet ezért nem tekinthető hozzájárulásnak.

7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, fuggetlenul attól, hogy harmadik fél-e.

8. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

9. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

10, „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 


Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt az e rendeletben (GDPR) foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Ezeket az intézkedéseket az adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

a) A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b) A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; („célhoz kötöttség”);

c) A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

d) A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e) A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; („korlátozott tárolhatóság”);

f) A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fenti elvek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására is („elszámoltathatóság”)!


A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; (szerződéskötési szándék)

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;


Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenul kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 

Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed.

Ahhoz, hogy a hozzájárulás tájékoztatáson alapulónak minősüljön, az érintettnek legalább tisztában kell lennie az adatkezelő kilétével és a személyes adatok kezelésének céljával.

A hozzájárulás megadása nem tekinthető önkéntesnek, ha az érintett nem rendelkezik valós vagy szabad választási lehetőséggel, és nem áll módjában a hozzájárulás anélküli megtagadása vagy visszavonása, hogy ez kárára válna. .

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az Adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel, és nem tartalmazhat tisztességtelen feltételeket.

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Ha az érintett hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül azon szolgáltatás igénybevételét, amely vonatkozásában a hozzájárulást kérik.

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.

A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok bizonyos mértékben függenek az adott adatkezelés céljától, illetve jogalapjától.

1. Hozzáférés joga

Ez Önt mindig megilleti.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül az Ön rendelkezésére bocsátja. Ha Ön további másolatokat kér, a másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

2. A helyesbítéshez való jog

Ez a jog Önt mindig megilleti.

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan, hiányos, vagy elavult személyes adatokat.

3. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Ez nem abszolút jog.

Ez Önt akkor illeti meg, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, és ezt Ön vissza kívánja vonni;

c) az adatkezelés jogos érdekből történt, de Ön úgy véli, hogy az Ön érdeke az adatai védelmében nagyobb súlyúak, mint az Adatkezelő érdekei;

d) az adatkezelés törvénytelenül történt;

Az adatok törlése nem lehetséges, ha az adatkezelés szükséges jogi, jogszabályi kötelezettség teljesítése céljából, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védeleméhez.

Amennyiben törvényes, vagy más akadálya nincs ilyen irányú kérésének, akkor Adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül végrehajtja. Törlésre vonatkozó kéréséről Adatkezelő kérni fog egy ezt a kérést megerősítő emailt Öntől. Előfordulhat, hogy ilyen kérés esetén szükségessé válhat plusz adatok bekérése azonosítás céljából.

 4. Korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:
 
a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 
d) az adatkezelés jogos érdekből történt, de Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
 

5. Tiltakozáshoz való jog

Bizonyos esetekben, pl, ha az adatkezelelés jogos érdekből történt, Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Ha elfogadható a tiltakozása, nincs törvényes akadálya, akkor ezt a jogot Adatkezelő érvényesíti, és nem kezeli tovább az Ön adatait. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem kapja meg, vagy nem a megfelelő minőségben kap meg szolgáltatásokat.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve
 

a Profilalkotást is

amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ebben az esetben az Ön személyes adatatait Adatkezelő a továbbiakban ebből a célból nem kezeli.

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen -ideértve a profilalkoztást is- alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna, van hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Kivéve, ha ez az Ön kifejezett hozzájárulásán alapult.

6. Adathordozhatóság

Ön kérheti, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat tagolt, széleskörben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetve ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.
 

7. Panasz, Jogérvényesítés, Jogorvoslat

Abban a nem várt esetben, ha az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsértené a GDPR-t, info tv-t, vagy más rendeletben, törvényben biztosított adatkezelési jogait, és az Ön megkeresésére  Adatkezelő nem intézkedett megfelelően, vagy kellő időben, joga van panaszt tenni a Felügyeleti Hatóságnál.
 
 A panaszügyintézés rendjéről itt olvashat bővebben: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html
Felhívjuk figyelmét, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett (Ön) a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt a bejelentésben megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.
 
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postacím: 1530 Budapest, Pf.:5
email: ugyfelszolalat@naih.hu
telefon: +36 1 391 1400
honlap: https://www.naih.hu
 
 
 

Személyes adatai, és azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók,

egyfelől közvetve, az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben, mikor Ön meglátogatja a honlapunkat az Ön által használt számítógéppel, telefonnal, az Ön által választott és beállított böngészőporogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek rendszerünkben; (bővebben lásd. Cookie-kezelési tájékoztató részt!)

másfelől közvetlenül Ön adja meg, mikor Ön a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. (bővebben lásd. a következő részekben, Adatkezelés-1, Adatkezelés-2, stb címek alatt!)

(Előfordulhat ritkán, hogy más adja meg adatait, de ilyen esetben ezt külön feltüntetjük.)

Adatkezelő a tevékenységek, szolgáltatások, termékek jellegéből adódóan, szükség esetén tájékoztatástól, vagy hozzájárulástól függően az alábbi személyes adatokat kezelheti:

1. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok; (pl. név, email-cím, telefonszám, felhasználónév stb.), az Önnel való kapcsolat létesítésére, információcserére, szolgáltatások nyújtására stb., de mindig csak az adott célhoz szükséges adatokat.

2. Számlázási- és szálltási adatok; (számlázási cím, szállítási cím, bankszámla adatok stb), amennyiben Ön Adatkezelőtől valamely szolgáltatást, vagy terméket vásárol.

3. Egészségügyi adatok, életkor; bizonyos szolgáltatások, termékek megrendeléséhez, (pl. akadálymentesítés /küszöbeltávolítás…/, kapaszkodók felszerelése stb.), de csak az Ön kifejezett hozzájárulásával.
 
4. Internetes adatok; (pl. IP-cím). Mikor meglátogatja pl. a noproblemo.hu honlapját, rögzítésre kerül az időpont, a látogatott oldalak, az ott tartózkodott idő, a böngészője típusa, a monitora felbontása stb. Ezek az adatok az Ön személyével közvetlenül össze nem kapcsolhatók. (Bővebben lásd Cookie-kezelés részt, és az Adatkezelés-1 részt!)
 
Az adott konkrét személyes adatokat részletesen, adatkezelési célonként lásd. a következő címek alatt: Adatkezelés-1, Adatkezelés-2, …stb.!

Adatkezelő kijelenti, hogy a birtokába került személyes adatokat harmadik félnek marketing, reklám, ill. semmilyen más célból nem értékesíti!

Az Adatkezelő tevékenysége során használ több Adatfeldolgozót szolgáltatásai  korszerű és megbízható teljesítéséhez (tárhelyszolgáltató, levelező rendszer, számlázási- és fizető rendszer, futárszolgálat, marketing szoftverek és cégek…) szerződéses alapon. Ezeket az Adatfeldolgozókat körültekintően választotta ki, figyelembe véve megbízhatóságukat is. Csak az Adatkezelő által megadott adatokat, a megadott célból, és ideig kezelik, mással nem osztják meg.

Tájékoztatom, hogy ezek között van nem európai ország is, pl. Google, Facebook, MailChimp, melyek többsége tagja a Privacy Shield Framework-nek, a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályzó keretrendszernek, ami a GDPR megfelelésnek egy megbízhatóbb foka, de ha nem, akkor is az adott adatkezelési célnál feltüntetem az adott Adatfeldolgozót és az Adatkezelési Tájékoztatójának a linkjét. Tanulmányozza át ezeket, mert adatkezelési normáil különbözhetnek az Európai Gazdasági Térségben érvényes szabályoktól.!

Részletesen lásd. az adott adatkezelési célnál! (Adatkezelés-1, Adatkezelés-2, … stb.)

Az elso80ev.hu weboldalon számos kifelé mutató link található további információnyújtás és tájékoztatás céljából. Felhívom figyelmét, hogy ezeken a linkeken keresztül más szervezetek, cégek honlapjaira kerül értelemszerűen, melyek adatkezelését jelen Adatkezelési Tájékoztató nem taglalja. Adatkezelő ezeknek a cégeknek, oldalaknak az adatkezelési gyakorlatáért, szolgáltatásaikért felelősséget nem vállal. Kérem, hogy ezeknek az oldalaknak a saját adatkezelési irányelveit, tájékoztatóit tanulmányozza, mikor oda látogat!

Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, ügyészség, a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, vagy más jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt, hogy bocsásson rendelkezésre iratokat, adjon tájékoztatást, közöljön adatokat stb., amiről adott esetben Ön nem tud. Az Adatkezelő a hatóságok részére személyes adatot csak annyit, és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Felhívom figyelmét, hogy a közösségi hálózatokon (Facebook) tett hozzászólásai, az Adatkezelő által használt beépülő modul használatával megjelenhetnek a noproblemo.hu oldalain is!

Mennyi ideig őrzi az Adatkezelő a személyes adatokat?

Csak annyi ideig,  ami azoknak a céloknak a teljesítéséhez szükséges, amelyek érdekében a személyes adatokat gyűjtötte, s az adatkezelési cél megvalósulása után azokat haladéktalalnul törli.

Kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok értelmében azokat hosszabb ideig kell megőrizni,  pl. a számviteli szabályok alapján a számlákat 8 évig kell megőrizni.

Részletesen lásd. az adott adatkezelési célnál, az Adatkezelés-1, Adatkezelés-2, stb. címek alatt!

Hogyan óvja Adatkezelő a személyes adatokat?

 

Adatkezelő kijelenti, hogy 16 éven aluli gyermeknek nem nyújt köztvetlenül szolgáltatást.

Adatkezelő az Adatkezelési Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor nyújt tájékoztatást.

Adatkezelő jelen Adatkezelési Tájékoztatót rendszeresen felülvizsgálja, hogy naprakész és megfelelő legyen, és aktualizálja, összhangba hozza új szolgáltatásaival, a technika és a piaci körülmények fejlődésével. Kérem, időnként látogasson el ide, hogy értesülhessen az esetleges változásokról az irányelvekben, ha esetleg arról nem szerzett tudomást máshol a honlapomon, közösségi oldalaimon, vagy hírlevelemben.

Módosítások, frissítések időpontjai:

2021. november 11. (Süti/cookie tájékoztató becsatolása)

2022. február 15. (Adatkezelő adatai)