Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános szerződési feltétételek, ide értve annak mellékletét is (a továbbiakban együtt: ÁSZF) kifejezett
eltérő írásos megállapodás hiányában Kovács Roland (székhely: , a továbbiakban: Vállalkozó), mint
vállalkozó és/vagy megbízott, másrészről a megrendelő és/vagy megbízó (a továbbiakban: Ügyfél, míg a Vállalkozó
és az Ügyfél a továbbiakban együtt: Felek, vagy bármelyikük külön nem nevesítve a továbbiakban: Fél) között
2021. november 12. napjától létrejött egyedi vállalkozási és/vagy megbízási szerződések (a továbbiakban: Szerződés,
vagy Szerződések) elválaszthatatlan részét képezi.

2.1. A Vállalkozó az Ügyfél megkeresése esetén, az Ügyfél által igényelt szolgáltatásra egyedi, a napokban
meghatározott teljesítési határidőt, illetve a szolgáltatás díját is tartalmazó ajánlatot (a továbbiakban: Ajánlat)
állít össze, mely Ajánlatot az Ügyfél Megrendelő lap kitöltésével, és annak a Vállalkozó részére történő
megküldésével fogadhat el (a továbbiakban: Megrendelés). A Megrendelés, mint elfogadó nyilatkozat
kézhezvételével – a 2.4. pontba foglalt kivétellel – a Szerződés az Ajánlatban, a Megrendelésben és a jelen ÁSZF-
ben írt tartalommal a Megrendelés a Vállalkozóval való közlésének időpontjában, minden további jogcselekmény
nélkül létrejön.
2.2. Az Ajánlat eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozó ajánlati kötöttsége a tárgyi naptári év december 31.
napjáig áll fenn.
2.3. Az Ügyfél a megrendelő lap aláírásával (a Megrendelés leadásával) tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja,
hogy amennyiben a Vállalkozót bármely jogszabály alapján a Megrendelés szerinti vizsgálatok eredménye
alapján bejelentési kötelezettség terheli, a Vállalkozó a jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségét az Ügyfél
hozzájárulása nélkül köteles teljesíteni, azonban a Vállalkozó a bejelentési kötelezettség jogszabályban rögzített
feltételeinek beálltáról haladéktalanul írásban értesíti az Ügyfelet.
2.4. A Megrendelés beérkezését követően a
Vállalkozó megvizsgálja, hogy:
a. a Megrendelés az Ajánlatban foglalt tartalommal (szolgáltatásra) került-e kibocsátásra,
b.
2.5. Kifogás közlése esetén, amennyiben a 2.3. a) alpontban foglaltak szerint a Megrendelés nem az Ajánlatba
foglalt szolgáltatásra került leadásra, úgy a Szerződés Felek eltérő megállapodása hiányában nem jön létre, míg
amennyiben a 2.3. b)
2.6.
2.7. Amennyiben a Vállalkozó a jelen ÁSZF 3.1. pontja szerinti Szolgáltatást formális (írásbeli) Ajánlat és/vagy
Megrendelés nélkül (i) szóbeli felkérésre, vagy (ii) ráutaló magatartással       teljesíti, úgy a Szerződés jelen ÁSZF szerint az (i) pont szerinti esetben szóbeli felkérés elfogadásával
a szóbeli felkérés elfogadásakor, míg a (ii) pont szerinti esetben
megkezdésével, a minta átvételének, illetve   megkezdésének időpontjában jön létre.
2.8. A Szerződés jelen ÁSZF 2.1. és 2.6. pontjaiban szabályozott létrejötte nélkül a Vállalkozó nem köteles a jelen
ÁSZF 3.1. pontja szerinti Szolgáltatás, vagy bármely egyéb tevékenység teljesítésére.
2.9. A Szerződés módosítására kizárólag az Ügyfél és a Vállalkozó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt, kölcsönös és egybehangzó akaratnyilatkozatával kerülhet sor, függetlenül attól, hogy az a jelen ÁSZF 2.1.
vagy 2.6. pontja szerint jött létre.

3.1. A Szerződés alapján végezhető szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatás, vagy Szolgáltatások) és a
Szolgáltatások díját (a továbbiakban: Díj) a megállapított árlista (a továbbiakban: Árlista vagy Árlisták)
tartalmazzák, mely Árlisták az adott Laboratóriumok ügyfélszolgálatán tekinthetőek meg.
3.2. A Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítését előleg fizetésétől, vagy biztosíték adásától teheti függővé az Ajánlatban.
3.3.

4.1. Az Ügyfél köteles:
a. Megrendelésében az igénybe venni kívánt Szolgáltatást egyértelműen, pontosan megjelölni,
b. a Szolgáltatás teljesítésének megkezdése előtt esetlegesen fizetendő Díjat megfizetni, és az esetlegesen
nyújtandó biztosítékot nyújtani,
c. a Vállalkozó részére bármely jogszabályban rögzített bármely kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat,
információkat átadni és nyilatkozatokat megtenni,
d. a Vállalkozó részére a Szolgáltatás határidőben történő teljesítéséhez megfelelő időben a szükséges adatokat,
iratokat, információkat és mintákat átadni,
e. a Szolgáltatás igénybevételének jogszabályi, hatósági feltételeit megteremteni,
f.
g. Amennyiben a Teljesítési Feltételek valamely rendelkezése az adott Szerződésre, illetve adott
Szolgáltatásra nem vonatkozik, úgy a fennmaradó rendelkezések minősülnek együttesen Teljesítési
Feltételeknek.
4.2. Az Ügyfél a Vállalkozó

5.1. A Vállalkozó
5.2.
5.3.
5.4.
5.5. A Szolgáltatás teljesítésének helye

5.6.
5.7.

6.1. A Vállalkozó a Szolgáltatást – jelen ÁSZF, a Szerződés vagy az Ajánlat eltérő rendelkezése hiányában –
munkanap alatt teljesíti. Felek eltérő megállapodása hiányában a teljesítési határidő a Szolgáltatás teljesítéséhez
szükséges
6.2.
6.3. A Szolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, amikor
6.4.
6.5.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4. Mindkét Fél köteles a másik Féltől kapott, illetve a másik Félre vonatkozó, harmadik személytől kapott üzleti
titkot – beleértve az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése szerinti védett
ismeretet (know how) – bizalmasan kezelni és titokban tartani. Az átadott üzleti titok az átadó Fél előzetes, írásos
hozzájárulása, vagy jogszabályi kötelezés hiányában semmilyen körülmények között nem fedhető fel, vagy

tehető hozzáférhetővé harmadik személy számára. Amennyiben bármely Felet jogszabályi előírás, illetve jogerős
hatósági / bírósági megkeresés kötelezi a másik Félre vonatkozó üzleti titok felfedésére, úgy eltérő jogszabályi
rendelkezés (tiltás) hiányában az adatszolgáltatásra kötelezett a megkeresés teljesítésével egyidejűleg köteles
az üzleti titok jogosultját késedelem nélkül, de legkésőbb a szenzitív adatok átadását követő három (3)
munkanapon belül értesíteni.
7.5. Az Ügyfél Vállalkozó nevének, logójának felhasználására a Társaság előzetes és legalább teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt írásbeli engedélye alapján jogosult.
7.6. Az Ügyfél köteles tartózkodni a Társaság jóhírének csorbításától, vagy a jóhír csorbítására alkalmas
nyilatkozat tételétől, magatartás tanúsításától.Vállalkozó

8.1. A Vállalkozó jogosult a Szolgáltatás teljesítését felfüggeszteni, amennyiben
a. az Ügyfél a Szerződés létrejöttét követően a Vállalkozóval szemben fizetési késedelembe esett, vagy
b. a Teljesítési Feltételeket a Szolgáltatás teljesítése során nem tartja fenn, vagy a Szolgáltatás teljesítése
egyébként akadályozott, vagy
c. a Szolgáltatás teljesítése során – akár más Szerződésből fakadó Szolgáltatást érintően – Jogosulatlan
Felhasználásra kerül sor.
8.2. A Szolgáltatás teljesítésének felfüggesztésére az arra okot adó körülmény megszűnéséig kerül sor. A
Szolgáltatás teljesítése felfüggesztésének ideje a Szolgáltatás teljesítési határidejébe nem számít bele.
8.3. A Szolgáltatás teljesítésének felfüggesztése esetén a Szolgáltatás teljesítéséhez
8.4. A Vállalkozó a Szolgáltatás teljesítése felfüggesztésének hiányában sem esik késedelembe a Szolgáltatás
teljesítésével, amennyiben a Szolgáltatás felfüggesztésének lenne helye, de a Szolgáltatás felfüggesztésre
formálisan nem kerül sor, ugyanis a Szolgáltatás teljesítésének felfüggesztése hiányában is a jelen ÁSZF 8.1.-8.3.
pontjai irányadóak.

9.1. A Vállalkozó jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani amennyiben
a. az Ügyfél a Szerződés létrejöttét követően a Társasággal szemben legalább 15 (tizenöt) napos fizetési
késedelembe esett, vagy
b. az Ügyfél a Teljesítési Feltételeket a Szerződés létrejöttétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem teljesíti,
vagy
c. a Szolgáltatás teljesítése során – akár más Szerződésből fakadó Szolgáltatást érintően – Jogosulatlan
felhasználásra kerül sor, vagy
d.
e. az Ügyféllel szemben csőd- vagy felszámolási, illetve egyéb fizetésképtelenségi vagy megszűntetési eljárás
kerül jogerősen elrendelésre.

9.2. Az Ügyfél jogosult a Szerződéstől elállni, illetve azt felmondani, amennyiben a Vállalkozó a Szolgáltatás
teljesítésével legalább 15 (tizenöt) napos késedelembe esett és a Vállalkozó a Szolgáltatást a póthatáridő alatt
sem teljesítette.

10.1. A Vállalkozó kizárja a felelősségét
a. az Ügyfél által megrendelt Szolgáltatás Ügyfél céljának való megfelelőségéért,
b.
c. az Ügyfél által szolgáltatott adatok és információk hibájáért, pontatlanságáért,
d.
e. a Szolgáltatás Ügyfél általi felhasználásáért, a felhasználás módjáért, vagy a felhasználás elmulasztásáért,
f. a Szolgáltatás Ügyfél általi késedelmes megvizsgálásából eredő károkért,
g. a Társasággal szembeni igény késedelmes bejelentéséből eredő károkért,
h. a Szolgáltatás hibájából eredő következményes károkért és
i. a Termék vagy Dokumentum harmadik személyek részére történő átadásából, nyilvánosságra hozatalából
eredő károkért.
10.2. A Társaság kártérítési, sérelemdíj iránti, kártalanítási felelősségét a Szolgáltatás Díjának tízszeres mértékére
korlátozza.
10.3. Az Ügyfél köteles a Társasággal szembeni igényét a Társasággal az igény keletkezését követően
haladéktalanul, legfeljebb azonban 3 (három) hónapon belül írásban legalább teljes bizonyító erejű
magánokiratban foglaltan közölni.

11.1. Felek kötelesek az egymás részére átadott személyes adatokat szigorúan célhozkötötten, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament
és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szerint kezelni.
11.2. A Vállalkozó természetes személy Ügyfele részére a jelen ÁSZF 2.1. pontja szerinti megrendelőlap mellékletét
képező adatkezelési tájékoztatóban ad részletes tájékoztatást az adatkezelés egyes kérdéseiről, míg Általános
Adatvédelmi Szabályzata a Társaság honlapján bármely érdeklődő számára korlátozás nélkül hozzáférhető.

12.1. A jelen ÁSZF-re és a Szerződésre a magyar jog irányadó. Az ÁSZF magyar nyelven készült, fordítása esetén
a magyar nyelvű szövege irányadó.

12.2. A Vállalkozó az Ügyfél által alkalmazott általános szerződések alkalmazását kizárja, így különösen kizárt a
Vállalkozval szembeni sérelemdíj iránti igényre, kártérítésre, kötbérre és kártalanításra vonatkozó szabályok
alkalmazása.
12.3. A Szerződésre a Megrendelés Vállalkozóval való közlésének időpontjában hatályos ÁSZF irányadó.

Kelt: Budapest, 2021.november 12..